3,532 view

คำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักในสเปนและราชรัฐอันดอร์ราเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

  1. ในสภาวะปกติ

1.1   สำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารการเดินทางครบถ้วนพร้อมเดินทางหากจำเป็น โดยตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางอย่างสม่ำเสมอ หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

1.2   ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าวีซ่า บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เก็บแยกไว้อีกชุดหนึ่ง และอาจสแกนเอกสารดังกล่าวเก็บไว้อีกชุดหนึ่งในคอมพิวเตอร์ และใน USB Flash Drive หรือถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อความสะดวกในการพกพา

1.3   กรุณาแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ

1.4   มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตัวตลอดเวลา (+๓๔ ๖๙๑ ๗๑๒ ๓๓๒)

1.5   มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินของทางการสเปนและราชรัฐอันดอร์รา (112) ซึ่งครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินทุกด้านทั้งในสเปนและราชรัฐอันดอร์รา อาทิ โรงพยาบาล ตำรวจทั่วทั้งสองประเทศ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยของทั้งสองประเทศ

1.6   ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้เต็มตลอดเวลา และมีแบตเตอรี่สำรอง หรือ power bank ติดตัว

1.7   ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย

1.8   พยายามติดต่อเพื่อคนไทยอย่างสม่ำเสมอ

 

  1. ในสภาวะที่มีความเสี่ยงจากอันตรายต่อร่างกาย หรือทรัพย์สิน (เช่น เกิดภัยพิบัติ เหตุก่อการร้าย หรือเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นระยะๆ ซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อ หรือมีความเป็นไปได้ที่อาจขยายวงกว้าง)

2.1 ติดตามข่าวสารต่าง ๆ จากทางการท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลจากเว็บโซด์ของทางการสเปน http://www.proteccioncivil.es/ และเว็บไซด์ของทางการอันดอร์รา https://www.protecciocivil.ad/?start=3 และปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฏิบัติตัวและเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางเว็บไซด์สถานเอกอัครราชทูตฯ (https://madrid.thaiembassy.org/) และ facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyMadrid/)

2.2 ติดต่อกลุ่มเพื่อนคนไทยหรือคนไทยที่เป็นจุดติดต่อคนไทยในแต่ละเมือง โดยแจ้งให้เพื่อนทราบว่าเราอยู่ที่ใด ไปที่ไหน

2.3 สำรองอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง และของใช้ที่จำเป็นให้เพียงพอ

2.4 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีปัญหาความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล

2.5 ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน บุคคลที่ไม่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว

2.6 จัดเตรียมกระเป๋าที่พกพาได้ พร้อมอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยให้นำเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของญาติที่ใกล้ชิด แพทย์ ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยาที่จำเป็น ไฟฉาย พร้อมแบตเตอรี่สำรอง ไฟแช็ก/ ไม้ขีด น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง ที่เปิดกระป๋อง กระดาษชำระ ผ้าขนหนู กุญแจรถ กุญแจบ้าน เงินสด และบัตรเครดิต

 

  1. ในสภาวะที่เกิดเหตุวิกฤติซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต หรือทรัพย์สิน (เช่นเกิดเหตุภัยพิบัติร้ายแรง เหตุการณ์จลาจล หรือความไม่สงบรุนแรง ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อ ชีวิตและทรัพย์สิน) จำเป็นต้องมีการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย

3.1 เตรียมหนังสือเดินทางให้พร้อมเดินทางหากจำเป็น โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

3.2 ติดตามข่าวสารจากทางการท้องถิ่นเรื่องการให้ความช่วยเหลือ และปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

3.3 ติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางเว็บไซด์สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างต่อเนื่อง (https://madrid.thaiembassy.org/) และ facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ(https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyMadrid/)                                                    

3.4 ติดต่อขอคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+๓๔ ๖๙๑ ๗๑๒ ๓๓๒) หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น ๆ 915632903 ต่อ 101, 102

3.5 ให้รีบเดินทางออกนอกพื้นที่ที่มีเหตุคุกคามต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน โดยอาจเตรียมเอกสารและสิ่งของที่จำเป็นไปด้วย โดยรวมตัวกันที่จุดนัดหมายที่ปลอดภัยตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนด อาทิ สถานเอกอัครราชทูตฯ (Calle Joaquin Costa, 29, 28002, Madrid) หรือทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (Calle Camino del Sur 5, La Moraleja, Alcobendas, 28108, Madrid) ฯลฯ

3.6 กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศสเปน สามารถเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส หรือโปรตุเกสที่ตั้งอยู่ข้างเคียงได้ก่อน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนในการรับช่วงช่วยเหลือคนไทยตามความจำเป็น และหากจำเป็นต้องอพยพกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศไทยและสเปน/อันดอร์รา ตลอดจนสายการบินต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อไป


----------------------------------------------

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

มกราคม 2567