หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ส.ค. 2565

| 9,796 view

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport) 

ข้อมูลล่าสุด ณ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 

     ปัจจุบันทางกระทรวงการต่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการทำหนังสือเดินทางเป็นระบบหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิคส์ (E-Passport) ดังนั้นผู้ร้องที่ขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จึงต้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตัวเอง เนื่องจากหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิคส์ต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือและภาพถ่ายของผู้ร้อง การออกหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิคส์จะถือข้อมูลที่ปรากฎตามทะเบียนราษฎร์ของท่านที่ประเทศไทย ดังนั้นระบบใหม่จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูล เพิ่มเติม หรื่อเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล และอื่นๆ ผู้ร้องต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่ประเทศไทยก่อน

 

หลักฐานในการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิคส์

กรณีบุคคลทั่วไป

 • แบบฟอร์มข้อมูลขอหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิคส์ 1 ชุด (รับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 • บัตรประชาชนไทยตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ + สำเนา 1 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือเดินทางไทยฉบับเดิมและตัวจริง + สำเนา 1 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล สมรส หย่า สำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปทีมีอายุไม่เกิน 5 ปี (ค่าธรรมเนียม 35 ยูโร) หรือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี (ค่าธรรมเนียม 50 ยูโร) (ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการรับรองหนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือการรับรองวีซ่าที่ยังมีอายุ ใช้งานอยู่ มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 5 ยูโร) เพื่อสะดวก และรวดเร็วกรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี

กรณีผู้เยาว์ (มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

 • แบบฟอร์มข้อมูลขอหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิคส์ 1 ชุด (รับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 • หนังสือเดินทางไทยฉบับเดิมและตัวจริง + สำเนา 1 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • บัตรประชาชนไทยตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ + สำเนา 1 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสูติบัตร 1 ชุด หากผู้เยาว์เกิดในต่างประเทศ และยังมิได้ทำสูติบัตร บิดาหรือมารดาต้องติดต่อขอทำ สูตบัตรไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในประเทศที่เด็กเกิดก่อน ก่อนที่จะขอหนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา หรือสำเนาหนังสือเดินทางของบิดามารดาที่ยังมีอายุใช้งานอยู่
 • บิดามารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองต้องมาแสดงตนพร้อมผู้เยาว์ และลงนามให้ความยินยอมในแบบคำร้อง
 • ค่าธรรมเนียม 35 ยูโร (ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการรับรองหนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือการรับรองวีซ่าที่ยังมีอายุใช้งานอยู่ มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 5 ยูโร) เพื่อสะดวก และรวดเร็วกรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในการยื่นคำร้อง ต้องมีหนังสือยินยอม ซึ่งต้องผ่านการรับรองผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ
 • ในกรณีทีบิดามารดาอยู่ในประเทศไทย ทั้งบิดามารดาต้องทำหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ (ต่างจังหวัด)
 • ในกรณีที่บิดา/มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต จะต้องแสดงหลักฐานใบมรณบัตร
 • ในกรณีที่บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถตามหาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มาให้ความยินยอมได้ หรือกรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายเดียวมาตลอด ให้นำสำเนาคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครองพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจปกครอง 1 ชุด พร้อบรับรองสำเนา

**กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสเปน พร้อมสำเนาและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง**

 

ระยะเวลาดำเนินการ และการรับเล่มหนังสือเดินทาง

คำร้องรวมทั้งหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิคส์จะถูกส่งไปผลิตเล่มที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ผู้ร้องสามารถมารับเล่มได้ด้วยตัวเอง หรือแจ้งทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ส่งกลับทางบริษัทส่งเอกสารโดยผู้ร้องต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่มาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารทางผู้ร้องเป็นผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีเอกสารสูญหายไม่ว่ากรณีใด

กรุณาติดต่อขอนัดวันเวลาในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กับเจ้าหน้าที่แผนกกงสุลได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 91-5632903 ต่อ 101 หรือ 102 เวลา 15.00 – 17.00 น. อีเมล [email protected]

หากท่านไม่ได้นัดหมายมาก่อนล่วงหน้า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับคำร้องของท่านได้

                                                                                                

ฝ่ายกงสุล 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด