สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มี.ค. 2566

| 54 view
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย (วันที่ 18 มกราคม) ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ที่ Residencia Militar El Alcazar

ในการนี้ อุปทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานฯ โดยได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสเปนในด้านความมั่นคงและการทหาร พร้อมกับแสดงความคาดหวังที่ทั้งสองฝ่ายจะได้พัฒนาความร่วมมือในสาขาดังกล่าวให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งในมิติของการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การศึกษาและฝึกอบรม การส่งกำลังบำรุง รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งสเปนมีความเชี่ยวชาญในไทยด้วย นอกจากนี้ อุปทูตฯ ยังได้เชิญชวนให้ฝ่ายสเปนพิจารณามีร่วมมือกับไทยในกรอบพหุภาคีในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน อาทิ ความมั่นคงไซเบอร์ การต่อต้านการก่อการร้าย ความมั่นคงทางทะเล และการต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ เป็นต้น

ต่อจากนั้น นาวาเอกชลภู ชูศรี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ได้กล่าวถึงความเป็นมาของวันกองทัพไทยและภาพรวมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับสเปน พร้อมทั้งฉายวีดีทัศน์นำเสนอบทบาทและภารกิจของกองทัพไทยในปัจจุบันให้แก่ผู้เข้าร่วมงานฯ ซึ่งประกอบด้วยนายทหารระดับสูงจากกระทรวงกลาโหม/กองทัพสเปน และช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ตลอดจนผู้แทนเอกชนที่เกี่ยวข้องของสเปน ได้รับชมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ