มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ธ.ค. 2565

| 276 view

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คณะนิติศาสตร์)
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (คณะบริหารธุรกิจ)
3) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) (คณะรัฐศาสตร์)
4) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) (คณะศึกษาศาสตร์)


แต่ละหลักสูตรตามแผนการศึกษา 4 ปีการศึกษา ทั้งนี้ ต้องศึกษาทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.oasc.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=186