ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นอกราชอาณาจักร

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ค. 2566

| 1,060 view
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นอกราชอาณาจักร ดังนี้
 
1. ณ วันที่ 5 พ.ค.2566 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งบัตรเลือกตั้งจากผู้ออกเสียงลงคะแนน ในประเทศสเปน ทั้งทางไปรษณีย์ หน่วยเคลื่อนที่ และคูหา ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมจำนวน 413 คน คิดเป็นร้อยละ 90.17 ของผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปถึงประเทศไทยแล้ว จำนวน 2 รอบ เมื่อวันที่ 6 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ตามลำดับ
 
2. ผู้ที่ประสงค์จะตรวจสอบว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับและจัดส่งบัตรเลือกตั้งของท่านไปแล้วหรือไม่ สามารถอีเมล์สอบถามได้ที่ [email protected] (เนื่องจากทาง กกต.ไม่มีระเบียบให้เผยแพร่ชื่อผู้ที่ลงคะแนนเสียงทางสาธารณะ)
 
3. หากยังมีบัตรเลือกตั้งที่ส่งกลับมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่าช้ากว่าวันที่ 5 พ.ค. 2566 สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็จะพยายามส่งไปยังประเทศไทยในโอกาสแรกสุด แม้ระยะเวลาขณะนี้จะเหลืออยู่จำกัดมาก ก่อนถึงวันที่ 14 พ.ค.2566
 
4. สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ท่านยังมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย (ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566) ในเขตเลือกตั้งตามภูมิลำเนาของท่าน โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ทางช่องทางออนไลน์ ของสำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ที่เว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/
 
5. ส่วนท่านที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ ท่านสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางช่องทางออนไลน์ ของสำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ที่เว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (ตามเวลาในประเทศไทย) ยกเว้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งในประเทศไทย

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง