อัพเดตข่าวสารการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

อัพเดตข่าวสารการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2566

| 780 view

อัพเดตข่าวสารการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สำหรับชาวไทยในสเปน ที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้แล้ว (เมื่อ 25 มี.ค. – 9 เม.ย. 2566)

***สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและวิธีออกเสียงลงคะแนน ที่เว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ ***

1. เฉพาะผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งแบบ ไปรษณีย์ : สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งให้ทุกท่านแล้วตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อได้รับบัตรแล้ว โปรดลงคะแนนและส่งบัตรเลือกตั้งพร้อมเอกสารประกอบกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสแรกสุด (บัตรต้องถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.)

2. เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งแบบ คูหา : ให้มาแสดงตนใช้สิทธิ ณ ที่เลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (Calle de Joaquín Costa, 29, 28002 Madrid) ในวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น. โดยนำหลักฐานมาแสดงตน อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ (2) บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ (3) หนังสือเดินทาง หรือ (4) หลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

3. เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งแบบ หน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Unit) : ให้มาแสดงตนใช้สิทธิ ที่โรงแรม Hotel Atrio del Mar เมือง Los Alcázares แคว้น Murcia ในวันที่ 23 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. โดยนำหลักฐานมาแสดงตน อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ (2) บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ (3) หนังสือเดินทาง หรือ (4) หลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ