รายงานการศึกษา Spain’s Renewable Energy: Outlook and Business Opportunities

รายงานการศึกษา Spain’s Renewable Energy: Outlook and Business Opportunities

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2567

| 628 view

 

รายงานการศึกษา Spain’s Renewable Energy: Outlook and Business Opportunities

Front_cover

 

การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการผลิตพลังงานไฟฟ้าในสเปน และพลังงานทดแทน รวมทั้งแนวโน้มในอนาคตและโอกาสของบริษัทไทยในสาขาดังกล่าว

ปัจจุบัน สเปนถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านพลังงานทดแทน โดยในปี ค.ศ. 2021 สเปนใช้พลังงานทดแทนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 58.6 จากกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ (107,505 MW) สเปนมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ได้ถึงร้อยละ 74 จากกำลังผลิดไฟฟ้าทั้งหมด 160,837 MW ภายในปี ค.ศ. 2030 ทั้งนี้ แหล่งของพลังงานทดแทนของสเปนส่วนใหญ่ มาจากพลังงานลม (ร้อยละ 23) และพลังงานแสงอาทิตย์ (ร้อยละ 8)

สเปนเป็นประเทศที่เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศในตลาดพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับโอกาสการลงทุนในสาขาพลังงานทดแทน/ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเอกชนไทยในตลาดสเปนนั้น จากการวิเคราะห์ของบริษัท Grupo Trebol Energía อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การลงทุนผลิตพลังงานไฮโดรเจน 2) การผลิตยานยนต์ EV และจุดชาร์จ และ 3) การผลิตระบบกักเก็บพลังงาน แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์  

 

This study reviews the current situation of the electricity sector and specifically renewable energy sources in Spain, as well as future trends and opportunities for Thai companies in the said sector.

Spain is currently one of the leaders in renewable energy. In 2021 the installed electricity power in Spain is 107,505 MW, with a 58.6% share of renewable technologies. Renewable electricity generation in 2030 is expected to account for 74% of the total, increasing the installed capacity in the electricity system to 160,837 MW in 2030. The major renewable energy sources in Spain are wind energy (23%) and solar energy (8%).

Spain is open to foreign investment in the renewable energy market which has a tendency to grow continuously. According to Grupo Trebol Energía’s analysis, the investment opportunities in renewable energy/ related business in Spain for Thai private sector could be divided in 3 types, namely, 1) investment in hydrogen energy production, 2) electric vehicles and recharging points and, 3) storage, batteries and other components.

 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/25a1389f60b0346f0bd1ad7e2471c825ac7e201dFBP22727167.pdf.html#page/1