ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และช่วงเวลาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักร

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และช่วงเวลาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ค. 2565

| 653 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่วงเวลาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักร ดังนี้
 
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักรสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
 
(1) เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย: www.bora.dopa.go.th
(2) เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง: www.ect.go.th
(3) แอปพลิเคชั่น Smart Vote
 
ทั้งนี้ สามารถแจ้งได้ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
 
2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรและมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สำหรับ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิผ่านทางช่องทาง www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th
หรือ แอปพลิเคชั่น Smart Vote
- ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565) หรือ
- ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565)
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่ถูกจำกัดสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป