เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนสเปน ซึ่งจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม Global Summit of Women 2022 ที่ประเทศไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนสเปน ซึ่งจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม Global Summit of Women 2022 ที่ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2565

| 87 view

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนสเปน ซึ่งจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม Global Summit of Women 2022 ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 โดยผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ประกอบด้วยผู้บริหารสตรีระดับสูงในสาขาต่างๆ ของภาคเอกชนสเปน จำนวน 30 ราย

     ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมสิทธิและบทบาทของสตรี รวมทั้งข้อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนสเปน พิจารณาขยายการค้า/การลงทุนกับไทยให้มากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และที่ตั้งที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ไทยในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีอยู่กับหลายประเทศในปัจจุบันด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ