จดทะเบียนเกิด ตาย

จดทะเบียนเกิด ตาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ส.ค. 2565

| 5,274 view

คำแนะนำเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนคนเกิดและออกสูติบัตรทางไปรษณีย์

1. ผู้แจ้งการเกิดทางไปรษณีย์ต้องเป็นบิดาหรือมารดา ซึ่งมีสัญชาติไทย

2. คุณสมบัติของเด็กที่ต้องการขอจดทะเบียนคนเกิด

   2.1 ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา หรือมารดาซึ่งมีสัญชาติไทย

   2.2 ต้องเป็นเด็กที่เกิดในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

3. หลักฐานที่จะต้องจัดส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมกับหนังสือแสดงความประสงค์ขอจดทะเบียนคนเกิดของบุตรทางไปรษณีย์ ได้แก่

   3.1 รูปถ่ายของบุตรจำนวน 1 รูป (ไม่เกิน 3 เดือน) ติดลงบนกระดาษ A 4 รับรองและลงลายมือชื่อโดยบิดา และมารดาว่าเป็นบุตรของทั้งสองจริง พร้อมทั้งระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ติดต่อได้

   3.2 สำเนาสูติบัตรที่ทางการสเปนออกให้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

   3.3 สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา และมารดา

   3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา ทั้ง 2 ด้าน

   3.5 สำเนาทะเบียนบ้านไทย และสเปน

   3.6 สำเนาใบสำคัญการสมรสไทย และทะเบียนสมรสไทย

   3.7 สำเนาใบสำคัญสมรสต่างชาติ และทะเบียนสมรสต่างชาติ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

   3.8 สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (บัตร Residencia) ของบิดา และ/หรือ มารดาทั้ง 2 ด้าน

4. สำเนา Libro de Familia

5. สำเนาหนังสือรับรองการเกิด ออกโดยสถานพยาบาล (ซี่งระบุรายละเอียดของเด็กแรกคลอด เช่น น้ำหนัก ความยาว เวลาคลอด เป็นต้น)

6. แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนคนเกิด ได้แก่ 
    - แบบบันทึกเพื่อขอสูติบัตร (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

    - คำขอจดทะเบียนคนเกิด (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

    - บันทึกสอบปากคำ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

7. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเอกสารที่ระบุไว้เบื้องต้น ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว และพิจารณาเห็นว่าเด็กที่เกิดในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ จริง จึงจะดำเนินการออกสูติบัตรให้ได้

 ** เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยต้องรับรองโดยบิดา หรือมารดา (สัญชาติไทย) ** เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของต่างประเทศ ต้องรับรองโดยโนตารีพับบลิค หรือหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่รับรองเอกสาร ** 

หมายเหตุ

1. หนังสือแสดงความประสงค์ขอแจ้งเกิดบุตรทางไปรษณีย์ ขอให้ระบุชื่อเด็กที่เกิดเป็นภาษาไทย และต้องแจ้ง ชื่อสกุลก่อนสมรสของมารดาให้ทราบด้วย

2. ในกรณีที่บิดา และมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส และประสงค์ให้เด็กใช้นามสกุลมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำยืนยัน (บันทึก)

3. หากประสงค์ให้เด็กใช้นามสกุลบิดา บิดา และมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำให้บุตร ใช้นามสกุล (บันทึก) โดยตามกฎหมายไทยต้องเลือกใช้นามสกุลใดนามสกุลหนึ่งเท่านั้น  ไม่สามารถใช้นามสกุลของบิดาและมารดารวมกันได้

4. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

​Embajada Real de Tailandia

(Sección Consular)

C/Joaquín Costa 29
28002 Madrid

 

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 91-5632903 ต่อ 101 หรือ 102 เวลา 15.00 – 17.00 น. อีเมล [email protected]

 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด