แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ส.ค. 2565

| 14,703 view
 1. แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนคนเกิด ได้แก่ 
      - แบบบันทึกเพื่อขอสูติบัตร (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

      - คำขอจดทะเบียนคนเกิด (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

      - บันทึกสอบปากคำ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

 2. คำร้องนิติกรณ์

 3. หนังสือมอบอำนาจ

 4. แบบฟอร์มมรณบัตร

 5. หนังสือหย่า

 6. แบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ

 7. แบบคำร้องขอใช้สิทธิ/เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร