ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปน (เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปน (เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

25 ต.ค. 2564

3,028 view

Para versión en español, pulse aquí

For English please click here

หากเดินทางจากอันดอร์รา คลิกที่นี่

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปน (เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) (ข้อมูลล่าสุด ณ 11 พฤศจิกายน 2564)

 

- ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th เพื่อรับ Thailand Pass QR Code สำหรับใช้แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โปรดลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วัน ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

สำหรับผู้ที่เคยได้รับ COE แล้วและจะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้ COE ฉบับเดิมเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยสามารถดาวน์โหลด COE ที่ระบุเงื่อนไขการเข้าประเทศตามข้อกำหนดใหม่ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th หรือ link ดาวน์โหลดเอกสารในอีเมลที่แจ้งผลการอนุมัติ COE ของท่าน

 

*************

การเดินทางจากสเปนเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว (Exemption from Quarantine)

ผู้เดินทางออกจากสเปนและเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สามารถได้รับยกเว้นการกักตัว โดยมีเงื่อนไขสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนี้

- ต้องพำนักในสเปนมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 21 วัน ก่อนการเดินทาง (ยกเว้นคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยที่ได้เดินทางไปยังประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงสเปน และจะเดินทางกลับประเทศไทย)
- ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง (หากยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน โปรดดูข้อมูลด้านท้ายของหน้านี้) 
- **สำคัญ - ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต้องมีเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง**
- เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และเข้าพักที่โรงแรมเพื่อรอผลตรวจ 1 คืน หลังจากทราบผลตรวจว่าเป็นลบแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปจุดหมายอื่น ๆ ในประเทศไทยได้

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับลงทะเบียน (แบบไม่ต้องกักตัว) ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th

1. หนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ จะต้องมีวีซ่า หรือเอกสารเดินทางตามที่กำหนด หรือได้รับยกเว้นวีซ่า ขึ้นอยู่กับสัญชาติ)

2. ข้อมูลเที่ยวบินที่จะใช้เดินทางจากสเปนไปยังประเทศไทย (สามารถต่อเครื่องบิน (transit) ในต่างประเทศ เพื่อมายังสนามบินนานาชาติในประเทศไทย โดยไม่ออกนอกพื้นที่ transit และใช้เวลาต่อเครื่องบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง)

ปัจจุบันมีเที่ยวบินจากต่างประเทศไปยังกรุงเทพฯ และภูเก็ต (หากต้องการไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต้องเข้ารับการตรวจ PCR และรอผลตรวจ 1 คืน ที่กรุงเทพฯ หรือภูเก็ตก่อน จึงจะเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางได้) 

หากประสงค์เดินทางตรงไปยังเกาะสมุย ต้องจองตั๋วเครื่องบินจากสเปนไปยังสมุยในการจอง (booking) เดียวกัน โดย transit ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ไปยังสนามบินเกาะสมุย (USM) โดยเที่ยวบินจาก BKK ไปยัง USM ต้องขึ้นต้นด้วย PG5xxx 

3. หลักฐานการชำระค่าที่พัก (โรงแรมมาตรฐาน AQ หรือ SHA+) อย่างน้อย 1 คืน เมื่อผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยค่าที่พักจะรวมค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่โรงแรมที่พักด้วย (ดูรายชื่อโรงแรมได้จากเว็บไซต์ www.agoda.com/quarantineth https://www.shathailand.com หรือสามารถจองที่พักโดยตรงกับโรงแรม)

4. เอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง ดังนี้
(1) CoronaVac by Sinovac (2 โดส)
(2) AstraZeneca by AstraZeneca & Oxford University / SK BIOSCIENCE (Korea) / Siam Bioscience / Serum Institute of India (2 โดส)
(3) Pfizer-BioNTECH COVID-19 vaccine / Comirnaty by Pfizer-BioNTECH (2 โดส)
(4) Janssen by Johnson & Johnson Services, Inc. (1 โดส)
(5) Moderna by Moderna Inc. (2 โดส)
(6) Sinopharm Vaccine / COVILO by Sinopharm Co., Ltd. (2 โดส)
(7) SputnikV (Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology) (2 โดส)

(8) Covaxin (Bharat Biotech International Limited (BBIL))

หากผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่เดินทางมาพร้อมบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลา ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ด้วย

สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษาหายแล้ว ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อ โรคโควิด - 19 และหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็มภายในเวลา 3 เดือนหลังการติดเชื้อโรคโควิด - 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการออกเดินทาง

5. เฉพาะชาวต่างชาติ ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในประเทศไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ อาจเลือกซื้อประกันได้จาก https://covid19.tgia.org (ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย และมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว)

*******************

ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน
สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเข้ารับการกักตัว 10 วัน (Alternative Quarantine) 

 

**สำคัญ - ชาวต่างชาติต้องมีเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง / คนไทยควรตรวจสอบมาตรการเกี่ยวกับสุขภาพกับสายการบินก่อนเดินทางด้วย**

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับลงทะเบียน (แบบกักตัว 10 วัน) ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th

1. หนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ จะต้องมีวีซ่า หรือเอกสารเดินทางตามที่กำหนด หรือได้รับยกเว้นวีซ่า ขึ้นอยู่กับสัญชาติ)

2. ข้อมูลเที่ยวบินที่จะใช้เดินทางจากสเปนไปยังประเทศไทย (สามารถต่อเครื่องบิน (transit) ในต่างประเทศ เพื่อมายังสนามบินนานาชาติในประเทศไทย โดยไม่ออกนอกพื้นที่ transit และใช้เวลาต่อเครื่องบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง)

ปัจจุบันมีเที่ยวบินจากต่างประเทศไปยังกรุงเทพฯ และภูเก็ต (ไม่อนุญาตการต่อเครื่องบิน (transit) ภายในประเทศไทยเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ)

3. เอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่เป็นสถานที่กักกันตัว ที่ชำระค่าโรงแรมเต็มจำนวนแล้ว และต้องระบุบริการ ได้แก่ รถรับจากสนามบิน อาหาร 3 มื้อต่อวัน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 2 ครั้ง สามารถดูรายชื่อโรงแรมที่เป็น AQ ได้จาก https://www.agoda.com/quarantineth https://www.shathailand.com หรือสามารถจองที่พักโดยตรงกับโรงแรม

4. เฉพาะชาวต่างชาติ ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในประเทศไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ อาจเลือกซื้อประกันได้จาก https://covidtgia.org (ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย และมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว)

 

*******************

ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ Thailand Pass 

https://www.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-thai

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ