Casa Asia จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Un nuevo impulso para las relaciones bilaterales entre España y Tailandia”

Casa Asia จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Un nuevo impulso para las relaciones bilaterales entre España y Tailandia”

26 ต.ค. 2563

70 view

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 Casa Asia (หน่วยงานด้านการทูตสาธารณะ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม ระหว่างสเปนกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย) ได้จัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Un nuevo impulso para las relaciones bilaterales entre España y Tailandia” (A new drive for the bilateral relations between Spain and Thailand) โดยมีนาย Emilio de Miguel Calabia เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย และนาย Mario Esteban นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียประจำ Elcano Royal Institute (Think tank ด้านยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสเปน) เป็นวิทยากร และมีนาย Ricardo Losa รองอธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสเปน เป็นผู้ดำเนินรายการ

การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นในกรอบการฉลองวาระครบรอบ 150 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสเปน โดยวิทยากรได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสเปน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในระดับทวิภาคีและพหุภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ