โครงการประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

โครงการประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

15 ต.ค. 2563

65 view
สมาคมประกันวินาศภัยไทย(ศคป.) ได้แนะนำรูปแบบประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิต และการรักษาพยาบาลสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนส 2019 (COVID-19) สำหรับคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมีวงเงินประกันภัยจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตเข้าร่วมรับประกันภัย (con-insurance) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จำนวน 16 บริษัท เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยชาวต่างชาติสามารถซื้อประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://covid19.tgia.org
สถานเอกอักครราชทูตจึงขอเชิญผู้สนใจศึกษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อประกันเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://covid19.tgia.org และ Infographic ที่แนบมานี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ