เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าพบหารือกับนาย Javier Ponce Martinez ผู้อำนวยการใหญ่ Center for the Development of Industrial Technology (CDTI) ของสเปน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าพบหารือกับนาย Javier Ponce Martinez ผู้อำนวยการใหญ่ Center for the Development of Industrial Technology (CDTI) ของสเปน

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2565

| 322 view
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าพบหารือกับนาย Javier Ponce Martinez ผู้อำนวยการใหญ่ Center for the Development of Industrial Technology (CDTI) ของสเปน โดยมีนายปกรณ์ คำพรเหลือ เลขานุการเอก และนาย Carlos de la Cruz Molina ผู้อำนวยการกองประเมินและความร่วมมือทางเทคนิคของ CDTI เข้าร่วมด้วย
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และนาย Ponce ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างไทยกับสเปน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ยืนยันถึงความสนใจของไทยที่จะกระชับความร่วมมือด้าน วทน. กับฝ่ายสเปน ในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีความเชี่ยวชาญและสนใจเหมือนกัน อาทิ การแพทย์แม่นยำ (precision medicine) พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหารฟังก์ชัน (functional food) เป็นต้น ขณะที่ ทาง CDTI ก็แจ้งว่า มีแผนที่จะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนด้านนวัตกรรมในบางสาขาของสเปน เดินทางไปเยือนไทยในช่วงปลายปี 2565 เพื่อจัดการประชุมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างไทย-สเปนเป็นครั้งแรก โดยเป็นโครงการที่จะดำเนินการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสเปนในไทยเพื่อแสวงหาโอกาสและลู่ทางการส่งสริมความร่วมมือ/การลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ระหว่างกัน และในการนี้ CDTI ขอรับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด อีกทางหนึ่ง เพื่อช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับสาขาที่ควรเน้น และประสานงานกับหน่วยงานและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องด้วย
 
อนึ่ง CDTI เป็นหน่วยงานภาครัฐของสเปนที่มีภารกิจในการให้ทุนวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. รวมถึงส่งเสริมการนำความเชี่ยวชาญของสเปนในด้านนี้ไปเผยแพร่ในตลาดโลกด้วย ซึ่งที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยด้าน วทน. หลายแห่ง อาทิ Thailand Centre of Excellence for Life Science (TCELS), Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR), และ Thailand’s National Science and Technology Development Agency เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ