อุปทูต ณ กรุงมาดริด กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Thailand - Spain : A New Horizon of Cooperation on Circular Economy and Medical City”

อุปทูต ณ กรุงมาดริด กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Thailand - Spain : A New Horizon of Cooperation on Circular Economy and Medical City”

14 ธ.ค. 2563

301 view

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อุปทูต ณ กรุงมาดริด กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Thailand - Spain : A New Horizon of Cooperation on Circular Economy and Medical City” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) และ Center for the Development of Industrial Technology (CDTI) สเปน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสเปน ในสาขาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและเมืองแห่งการแพทย์ ตลอดจนโอกาสในการทำการศึกษาวิจัยร่วมกันของหน่วยงานไทยและสเปนด้วย

การสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 150 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสเปน โดยมีผู้สนใจทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมรับฟังประมาณ 70 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ