เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด กล่าวเปิดงานสัมมนา Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Opportunities for Spain

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด กล่าวเปิดงานสัมมนา Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Opportunities for Spain

29 ก.ย. 2564

78 view

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด กล่าวเปิดงานสัมมนา Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Opportunities for Spain ซึ่งคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ หอการค้ากรุงมาดริด สถาบัน Casa Asia สมาคมธุรกิจสเปน-อาเซียน และสมาคม Club de Exportadores e Inversores จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน (hybrid format) ที่หอการค้ากรุงมาดริด โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council) รวมถึงภาครัฐ เอกชน และวิชาการของสเปน ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพัฒนาการของความตกลง RCEP เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมแก่ภาคเอกชนสเปนในการใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง (รวมทั้งระบบออนไลน์) ประมาณ 100 คน

RCEP หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ 10 ประเทศอาเซียน (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ กัมพูชา เมียนมาและลาว) รวมกับอีก 5 ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งมีประชากรรวมกันประมาณ 2.2 พันล้านคน และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมกันประมาณร้อยละ 30 ของ GDP โลก  สมาชิกทั้ง 15 ประเทศได้ร่วมกันลงนามความตกลงฯ เมื่อปี 2563 และจะมีผลบังคับใช้ประมาณปี 2565 เป็นต้นไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ