ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเล และสมุทราภิบาลระหว่างไทยกับสเปน

ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเล และสมุทราภิบาลระหว่างไทยกับสเปน

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2565

| 25 view

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วย นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูต น.อ. ชลภู ชูศรี ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย และนางสาวประภาศรี เจตทรงกุล ที่ปรึกษา ร่วมหารือกับสัตวแพทย์หญิง ชญานิศ ดาวฉาย อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Oceanografic เมืองบาเลนเซีย ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านสมุทราภิบาลและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมมือกับ Oceanografic และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 30 เมษายน 2565

     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเล และสมุทราภิบาลระหว่างไทยกับสเปน ตลอดจนการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากสเปนในสาขาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในระยะยาว ตลอดจน ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในด้านศึกษาการวิจัยสัตว์ทะเลในระดับนานาชาติ

     ในโอกาสเดียวกันนี้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ Oceanografic ยังได้จัดทำความตกลงร่วมกันเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานในอนาคตด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ