ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับการตรวจลงตรานักท่องเที่ยวชนิดพิเศษ

ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับการตรวจลงตรานักท่องเที่ยวชนิดพิเศษ

28 เม.ย. 2564

52 view
  • ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร
  • กรณีที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรครบกำหนดในวันที่่ 30 ก.ย. 2564 และประสงค์จะขออยู่ต่อไปอีก สามารถยื่นเรื่องขออยู่ต่อได้อีก ก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ