กิจกรรมกงสุลสัญจรที่นครบาร์โซโลนา

กิจกรรมกงสุลสัญจรที่นครบาร์โซโลนา

10 มิ.ย. 2564

21 view

ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มิ.ย. 2564 นางพันทิพา เอื่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไปดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจรที่นครบาร์โซโลนา ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง ซึ่งมีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 57 คน และการจัดบรรยายออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนไทยเกี่ยวกับการให้บริการด้านกงสุล ตลอดจนข้อกฎหมายไทยและสเปนที่ควรรู้สำหรับคนไทยในสเปน โดยในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบหารือกับผู้แทนสมาคมเพื่อนไทยสามัคคีในนครบาร์เซโลนา ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนไทยในพื้นที่ รวมถึง ร่วมกันวางแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสมาคมฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความมั่นใจ รู้สึกปลอดภัย และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ