สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ Spain Renewable Energy Sector: Outlook and Business Opportunities

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ Spain Renewable Energy Sector: Outlook and Business Opportunities

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 381 view

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้จัดการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ Spain Renewable Energy Sector: Outlook and Business Opportunities โดยมีนาย Pau​ Roman และนาง Mireia​ Navaz ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนจากบริษัท Trebol Energia และ นาย Javier Alberto Munoz ตำแหน่ง ผอ.ด้านประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์​องค์กร​ ของสมาคม Association of Renewable Energy (APPA) เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนของไทยประมาณ 30 คน

ในโอกาสนี้ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และแจ้งว่า การจัดกิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดจากผลสำเร็จของงานสัมมนา "Thailand-Spain Partnership towards Green Energy" ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เคยจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหมายให้บริษัท Trebol Energia ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทนของสเปน จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมและแนวโน้มล่าสุดของตลาดพลังงานทดแทนของสเปน และโอกาสด้านธุรกิจในสาขานี้สำหรับเอกชนไทย พร้อมทั้งจัดการบรรยายในวันนี้เพื่อนำเสนอสาระสำคัญของรายงานฯ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตเห็นว่า พลังงานทดแทนเป็นสาขาที่ไทยและสเปนมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ ทั้งในมิติด้านการเรียนรู้ประสบการณ์/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนของสเปน มิติด้านโอกาสความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และในมิติด้านธุรกิจ เข่น การลงทุน ฯลฯ เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ