การเดินทางเข้าไทยภายใต้โครงการ Samui Plus Sandbox

การเดินทางเข้าไทยภายใต้โครงการ Samui Plus Sandbox

16 ก.ค. 2564

118 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางเข้าไทยภายใต้โครงการ Samui Plus Sandbox สำหรับผู้เดินทางจากสเปน ดังนี้


ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยตามโครงการ Samui Plus Sandbox ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยมีขั้นตอน ดังนี้


- ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าเกาะสมุยโดยเที่ยวบินตรง หรือ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน (transfer) ที่กรุงเทพฯ ก็ได้ โดยกรณีมีการเปลี่ยนเครื่องบิน ผู้เดินทางจะต้องผ่านด่านควบคุมโรคและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กรุงเทพฯ จากนั้น เมื่อเดินทางถึงเกาะสมุย เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิ และผู้เดินทาง ต้องติดตั้งแอพลิเคชั่น“หมอชนะ” และ "Thailand Plus" เพื่อติดตามตัวในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย


- ผู้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันแรก ณ โรงแรมที่พัก และรอผลตรวจ ณ ห้องพัก หากมีผลเป็นลบ จึงจะสามารถทำกิจกรรมนอกห้องพักในบริเวณของโรงแรมและพื้นที่ที่โรงแรมกำหนด (วันที่ 1-3) ได้ จากนั้น วันที่ 4-7 (sealed route) จะได้รับอนุญาตให้เดินทางภายใน อ.เกาะสมุย ในเส้นทางที่กำหนด และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมที่พัก ในวันที่ 6 หรือ 7 หลังจากนั้น ช่วงวันที่ 8-14 (relaxed) จะสามารถเช็คอินที่โรงแรม SHA+ แห่งที่ 2 (หากเลือกที่จะเปลี่ยนโรงแรม) และตรวจหาเชื้อแบบ RT-PRC ครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 หรือ 13 ที่โรงพยาบาลที่กำหนด หากผลตรวจเป็นลบ จะสามารถเดินทางในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า โดยต้องเปิดแอพลิเคชั่น “หมอชนะ” และ "Thailand Plus" ไว้ตลอดเวลา

เงื่อนไขผู้เดินทาง
1. มีหลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามโดสที่กำหนด อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทางไปยังเกาะ สมุย (ต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนโดย อย. หรือที่กระทรวงสาธารณสุข หรือ WHO รับรอง) ทั้งนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีนสามารถเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองได้

2. ต้องมีผลยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

3. ต้องพำนักอยู่ในประเทศ/พื้นที่ตามที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงสเปน) อย่างน้อย 21 วัน ก่อนเดินทางเข้าเกาะสมุย ยกเว้นกรณีบุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย (รายชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ จึงควรตรวจสอบก่อนการเดินทางที่ www.tatnews.org/2021/07/samui-plus-faqs
)

4. มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีติดเชื้อโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ตลอดช่วงเวลาที่พำนักในประเทศไทย (ดูเพิ่มเติม http://covid19.tgia.org)

5. ต้องมีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่ได้มาตรฐาน Samui Extra+ ในช่วง 7 วันแรก และ SHA+ ในช่วง 7 วันหลัง หรือจะจองโรงแรม Samui Extra+ ทั้ง 14 วันก็ได้ (ไม่สามารถจองโรงแรมอื่นที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน Samui Extra+ และ SHA+ (สามารถดูรายชื่อโรงแรม Samui Extra+ ได้ตามรูปภาพที่ปรากฏนี้ และดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://es.shathailand.com/kohsamui)

6. มีหลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พัก

7. กรณีที่มีการเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังเกาะสมุย ผู้เดินทางต้องใช้บริการของสายการบิน Bangkok Airways เฉพาะในเที่ยวบินที่กำหนดไว้สำหรับผู้เข้าโครงการ Samui Plus Sandbox เท่านั้น (มีเที่ยวบินทุกวัน) ได้แก่
(1) PG 5125 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 10.05 น.
(2) PG 5151 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.35 น.
(3) PG 5171 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 17.10 น.

และเที่ยวบินขากลับกรุงเทพฯ ได้แก่
(1) PG 5126 ออกเดินทางจากเกาะสมุย เวลา 12.15 น.
(2) PG 5152 ออกเดินทางจากเกาะสมุย เวลา 16.45 น.
(3) PG 5172 ออกเดินทางจากเกาะสมุย เวลา 19.20 น.

**หมายเหตุ: เที่ยวบินดังกล่าวเป็นเที่ยวบินสำหรับผู้เดินทางตามโครงการ Samui Plus Sandbox ที่ต้องจองร่วมกับเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น มิใช่เที่ยวบินสำหรับเดินทางภายในประเทศไทย**

8. มีหนังสือรับรองการเดินทาง (Certificate of Entry – COE)

การลงทะเบียนขอรับ COE
สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th
โดยเลือกหมวด Samui Plus Sandbox


เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอ COE
1. หนังสือเดินทาง (และวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ หากจำเป็น)
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
3. ประกันสุขภาพ COVID-19
4. ตั๋วเครื่องบิน
5. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม
6. หลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ตามระยะเวลาที่พำนัก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ