การเดินทางเข้าประเทศไทย โดยโครงการ Phuket Sandbox (ข้อมูลล่าสุด สถานะ วันที่ 28 ก.ย. 2564)

การเดินทางเข้าประเทศไทย โดยโครงการ Phuket Sandbox (ข้อมูลล่าสุด สถานะ วันที่ 28 ก.ย. 2564)

29 ก.ย. 2564

382 view

(สถานะล่าสุด วันที่ 28 กันยายน 2564 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564)

การเดินทางเข้าประเทศไทย โดยโครงการ Phuket Sandbox

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยเข้าโครงการ Phuket Sandbox ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยโครงการ Phuket Sandbox จะต้องพักอยู่ในภูเก็ตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นของประเทศไทย หรือหากพักในภูเก็ตน้อยกว่า 7 วัน สามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยได้ แต่ไม่อนุญาตใหัเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทย

ผู้เดินทางที่เข้าเงื่อนไขจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย

ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนต้องได้รับ COE ก่อนเดินทาง โดยลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th และเลือกประเภท Phuket Sandbox

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับขอรับ COE ประเภท Phuket Sandbox

1. หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติต้องมีวีซ่าหรือเอกสารเดินทาง เช่น re-entry stamp และใบอนุญาตทำงาน แล้วแต่กรณี)

2.หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสที่กำหนด (ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ระบุวันที่ฉีดแต่ละโดส/เอกสารที่ได้รับจากการฉีดแต่ละโดส) ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางไปยังประเทศไทย เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางพร้อมบิดามารดาที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถเดินทางไดัโดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน

**หลักฐานแสดงการหายป่วยจากโควิด-19 และได้รับวัคซีนเพียง 1 โดส (หากวัคซีนชนิดนั้นกำหนดให้ได้รับ 2 โดส) ไม่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขให้ใช้เป็นหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน**

ชนิดของวัคซีนที่สามารถประกอบการเข้า Phuket Sandbox ได้แก่

วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาแล้ว

     (1) CoronaVac by Sinovac (2 โดส)

     (2) AstraZeneca by AstraZeneca & Oxford University / SK BIOSCIENCE (Korea) / Siam Bioscience / Serum Institute of India (2 โดส)

     (3) Pfizer-BioNTECH COVID-19 vaccine / Comirnaty by Pfizer-BioNTECH (2 โดส)

     (4) Janssen by Johnson & Johnson Services, Inc. (1 โดส)

     (5) Moderna by Moderna Inc. (2 โดส)

     (6) Sinopharm Vaccine / COVILO by Sinopharm Co., Ltd. (2 โดส)

วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองสำหรับเฉพาะการเดินทางเข้าประเทศ

     (7) SputnikV (Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology)

3.ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมทั้งกรณีติดเชื้อโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ตลอดช่วงเวลาที่พำนักในประเทศไทย (อาจเลือกซื้อประกันจากเว็บไซต์ http://covid19.tgia.org)

4.หลักฐานการจ่ายค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างอยู่ที่ภูเก็ต จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกตรวจในวันที่ 0-1 และครั้งที่สอง ตรวจในวันที่ 6-7 ทั้งนี้ ต้องจองและชำระเงินทางเว็บไซต์ https://www.thailandpsas.com เท่านั้น

5.บัตรโดยสารเครื่องบินไปยังภูเก็ต ทั้งนี้ ต้องเป็นการบินเข้าภูเก็ต จากสนามบินในต่างประเทศ 

6.SHABA Certificate ที่ออกโดยโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA+ โดยต้องชำระค่าโรงแรมเต็มจำนวนสำหรับการเข้าพักระยะเวลา 7 วัน โรงแรมที่ไม่ได้มาตรฐาน SHA+ ไม่สามารถใช้ประกอบการเดินทางเข้า Phuket Sandbox
สามารถดูรายชื่อโรงแรมมาตรฐาน SHA+ ได้จาก https://www.agoda.com/quarantineth

**ผู้เดินทางทุกคนต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และต้องมีผลเป็นลบ**

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ