การเดินทางเข้าไทยภายใต้โครงการ Phuket Sandbox สำหรับผู้เดินทางจากสเปน

การเดินทางเข้าไทยภายใต้โครงการ Phuket Sandbox สำหรับผู้เดินทางจากสเปน

15 ก.ค. 2564

42 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางเข้าไทยภายใต้โครงการ Phuket Sandbox สำหรับผู้เดินทางจากสเปน ดังนี้

ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยตามโครงการ Phuket Sandbox ได้ โดยจะต้องพำนักอยู่ในภูเก็ต 14 วัน ก่อนจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของไทยได้ หากประสงค์อยู่ในภูเก็ตน้อยกว่า 14 วัน ก็สามารถทำได้ โดยจะต้องเดินทางออกจากภูเก็ตไปยังประเทศอื่นเท่านั้น

เงื่อนไขผู้เดินทาง

1. หลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามโดสที่กำหนด อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทางไปยังภูเก็ต (ต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนโดย อย. หรือที่กระทรวงสาธารณสุข หรือ WHO รับรอง) ทั้งนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีนสามารถเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองได้

2. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมทั้งกรณีติดเชื้อโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ตลอดช่วงเวลาที่พำนักในประเทศไทย (ดูเพิ่มเติม http://covid19.tgia.org)
3. บัตรโดยสารเครื่องบินจากต่างประเทศสู่จังหวัดภูเก็ต (ไม่อนุญาตให้ต่อสายการบินภายในประเทศไปยังจังหวัดภูเก็ต) โดยผู้เดินทางต้องพำนักอยู่ในประเทศ/พื้นที่ตามที่ได้รับอนุญาต (ณ 6 ก.ค. 2564 มี 68 ประเทศ/พื้นที่ รวมถึงสเปน) อย่างน้อย 21 วัน ก่อนเดินทางเข้าภูเก็ต ยกเว้นกรณีบุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
4. ต้องมีใบยืนยันการสำรองที่พักโรงแรมมาตรฐาน SHA+ ระยะเวลา 14 วัน ที่ได้ชำระเงินแล้ว ในรูปแบบ SHABA Certificate (ไม่สามารถจองโรงแรมอื่นที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน SHA+ โดยสามารถดูรายชื่อโรงแรม SHA+ได้ที่ https://entrythailand.go.th/asq)
5. ต้องมีหลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พัก
6. มีหนังสือรับรองการเดินทาง (Certificate of Entry – COE)


การลงทะเบียนขอรับ COE


สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th
โดยเลือกหมวด Phuket Sandbox
เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอ COE
1. หนังสือเดินทาง (และวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ หากจำเป็น)
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
3. ประกันสุขภาพ COVID-19
4. ตั๋วเครื่องบิน
5. ใบจองโรงแรม SHA+ (SHABA Certifícate)
6. หลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ระหว่างอยู่ใน Phuket Sandbox


**ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง **

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ